Exam Title Files
Amazon AWS-Certified-Developer-Associate AWS Certified Developer Associate 35
Amazon AWS-Certified-DevOps-Engineer-Professional AWS Certified DevOps Engineer Professional 26
Amazon AWS-Certified-Solutions-Architect-Professional AWS-Certified-Solutions-Architect-Professional 22
Amazon AWS-Solution-Architect-Associate AWS Certified Solutions Architect - Associate 51
Amazon AWS-SysOps AWS Certified SysOps Administrator Associate 38
exam